xkHEVC-Lite Codec for Silicon(X2)

xkHEVC-Lite Codec for Silicon(X2)